2016-10-07

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną. Utworzony został przez zarząd województwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem. Zarząd województwa nadał ośrodkowi statut Uchwałą nr 2633/2006 z dnia 13.04.2006 r.

UCHWAŁA Nr 2633/2006
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2006 r.


w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
w Koninie


Na podstawie art.120 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koninie nadaje się Statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 151/99 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.06.1999 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
/-/ Marek Woźniak

 

Uzasadnienie
Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie został mu nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 151/99 z dnia 18 czerwca 1999 r. i znowelizowany uchwałą Nr 1067/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Sposób i zakres wykonywania podstawowego zadania Ośrodka jakim jest egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców oraz struktura organizacyjna uległa w ostatnich latach znacznym zmianom.
Na Ośrodek zostały nałożone przewidziane prawem dodatkowe zadania polegające na organizowaniu różnych szkoleń dla kierowców.
W celu ujednolicenia struktur organizacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Województwie Wielkopolskim zachodzi potrzeba nadania im takich samych statutów.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik
Do Uchwały Nr 2633 /2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 kwietnia 2006r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KONINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym ( Dz U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą" oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Konin, a terenem działalności województwo wielkopolskie.

§ 3

1. Podstawowym   zadaniem   Ośrodka   jest   działalność   polegająca na organizowaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Ośrodek może wykonywać również inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa,
3. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie przewidzianych prawem szkoleń dla kierowców.
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność określoną w ust. 1 i 2.
5. W zakresie swego działania Ośrodek współpracuje z organami administracji publicznej i innymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.

Rozdział II

Organizacja Ośrodka

§ 4

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i niniejszym statutem.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.

§ 5

1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor Ośrodka określa zakres zadań dla osób wymienionych w ust. 1.
3. W przypadku braku zastępcy dyrektora pełnienie jego obowiązków Dyrektor Ośrodka może powierzyć innej osobie.

§ 6

Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

§ 7

1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:

    1) organizacji egzaminów i szkoleń,
    2) przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,
    3) finansowo – ekonomicznych,
    4) organizacyjno - administracyjnych,
    5) obsługi informatycznej,
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    7) obsługi technicznej.

2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów, zespołów oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.
3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne, odpowiednio do podejmowanych zadań uwzględniając to w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako ciała opiniodawczo - doradcze określając ich zadania i czas działania.

§ 8

Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział III

Zasady gospodarki finansowej

§ 9

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową   na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.

Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się