2016-10-12

Majątek będący w dyspozycji WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie posiada następujący majątek:

grunt o powierzchni 17.426 m2 w Koninie przy ul. Zakładowej 4b, na którym znajdują się:

 • budynek szkoleniowo - biurowy o powierzchni 1225,19 m2,
 • budynki garażowe o powierzchni 600 m2,
 • wiata samochodowa o powierzchni 218.7 m2
 • plac manewrowy z wyposażeniem,   

majątek ruchomy w postaci:

 • pojazdów (13 samochodów osobowych, 3 samochody ciężarowe, 6 motocykli, 1 samochód osobowo-dostawczy, 2 motorowery, 1 ciągnik, 3 przyczepy ciężarowe, 1 laweta),
 • sprzętu komputerowego i biurowego,
 • elementów wyposażenia biur i sal wykładowych.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw. Prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. (Dz. U. z 2002r. nr 176, poz.1443)

Przychodami ośrodka są:

 1. wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 2. wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

Rozchodami ośrodka są wydatki na:

 1. bieżące utrzymanie ośrodka;
 2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii;
 3. inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1–3.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się